Strona główna > Uncategorized > Procesy endogeniczne i egzogeniczne

Procesy endogeniczne i egzogeniczne

27/02/2010
Procesy  wewnętrzne Procesy zewnętrzne
Rodzaj Skutki rzeźbotwórcze Rodzaj Skutki rzeźbotwórcze
Ruchy górotwórcze Wietrzenie
Zespół procesów zachodzących w głębi litosfery, w wyniku których w miejscu dawnych zbiorników wodnych, będących miejscem akumulacji osadów, powstają łańcuchy górskie. Powstanie gór fałdowych, wypiętrzenie stałego masywu górskiego i powstanie gór zrębowych. Zmiany w zwięzłości, strukturze i składzie skały powstałe w wyniku oddziaływania na nią czynników atmosferycznych oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych. Powstanie zwietrzeliny, pokryw zwietrzelinowych oraz rozpuszczanie skał. Procesy wietrzenia ułatwiają prace innym czynnikom rzeźbotwórczym, na przykład wodzie płynącej czy lodowcom.
Ruchy lądotwórcze Erozja
Powolne i długotrwałe pionowe przemieszczenia dużych fragmentów skorupy ziemskiej, w trakcie których nie dochodzi do znacznych deformacji skał. Podnoszenie lub obniżanie się dużych powierzchni lądowych. Tworzą się nowe obszary lądowe lub stare części lądolodu zostają zalane przez morze. Całokształt procesów prowadzących do niszczenia skał  wskutek mechanicznego oddziaływania materiału transportowanego na podłoże. Czynnikami erozji mogą być ruchy masowe, woda płynąca, lodowce i wiatr. Powstają różnego rodzaju formy erozyjne : doliny rzeczne i lodowce, brzegi klifowe, progi i grzyby skalne na pustyniach.
Trzęsienia ziemi Grawitacyjne ruchy masowe
Przeważnie naturalne wstrząsy górotworu będące rezultatem nagłego ruchu skał w głębi skorupy ziemskiej. Występowanie tych zjawisk wiąże się najczęściej ze strefami kontaktu płyt litosfery. Powstają skorupy uskokowe oraz liczne pęknięcia w skorupie ziemskiej, a także przemieszczania mas skalnych. Wszelkie przemieszczenia materiału skalnego po powierzchni nachylonej (stoku, zboczu) pod wpływem siły ciężkości. Powodują łagodzenie nierówności terenu, powstanie nisz i rynien osuwiskowych.
Wulkanizm Akumulacja
Zespół procesów związanych z wydobyciem się magmy i różnych substancji jej towarzyszących (gazów, pyłów, skał) na powierzchnię ziemi. Tworzą się stożki wulkaniczne, pokrywy lawowe oraz pęknięcia w skorupie ziemskiej. Zjawiska te prowadzą do powstania rzeźby wulkanicznej lub powulkanicznej. Osadzanie i gromadzenie się produktów pochodzących z niszczenia skał w środowisku wodnym lub lądowym. Powoduje powstanie równin akumulacji rzecznej i wodno-lodowcowej oraz wzniesień terenu ( moreny czołowej, ozy, kemy, drumliny itp.)
Reklamy
Kategorie:Uncategorized
%d blogerów lubi to: